กิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบทบาทการดำเนินงานและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
      วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 อบจ.นครปฐม จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบทบาทการดำเนินงานและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นำโดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ. ผู้นำท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม โดยได้รับเกียรติจาก นายทองดี มิ่งขวัญ, นายอภินันท์ ศิริรังษี และนายวิชาญ พรหมเอียด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้
      การจัดโครงการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสร้างภาวะผู้นำให้มีความพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่นให้สามารถสื่อสารถึงความต้องการของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและพัฒนาพื้นที่ในความรับผิดชอบให้มีความเจริญก้าวหน้า และสามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นนของตนเองให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
สอบถาม