กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้รับมอบเกียรติคุณและพระปฐมเจดีย์ทองคำ

เนื่องจากเป็นผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงและเจริญรุ่งเรือง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555