กิจกรรม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2555 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม