สถานที่ท่องเที่ยว

สวนพฤกษศาสตร์ และสวนแสนปาล์ม ม.เกษตรศาสตร์ (Botanical Garden and Suan saen palm)

             ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ห่างจากตัวเมืองนครปฐมประมาณ 21 กิโลเมตร มีโครงการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ ได้แก่ โครงการจำลองเทคโนโลยีเกษตรระบบชลประทานตามโครงการพระราชดำริ อุทยานแมลง ที่ภายในเป็นแหล่งรวบรวมแมลงหายากและผีเสื้อพันธุ์ต่าง ๆ คาวบอยแลนด์เป็นศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร และสวนปาล์ม ซึ่งรวบรวมพันธุ์ปาล์มประดับไว้นานาชนิด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-3428-1655, 0-3435-1400
                 อยู่บริเวณใกล้กับที่พักแสนปาล์ม เทรนนิ่งโฮม หน้ามหาวิทยาลัย เป็นสวนปาล์มที่มีพันธุ์ปาล์มน่าสนใจหลายชนิด เช่น ปาล์มหางหมาป่า ปาล์มสามทาง อีกทั้งมีปาล์มที่มีลักษณะแปลก คือ ต้นตาลกิ่งเป็นปาล์มที่แตกกิ่งจากเมล็ดพันธุ์ ซึ่งโดยทั่วไปปาล์มไม่สามารถแตกกิ่งจากเมล็ดได้และยังมีมะพร้าวทะเล เข้าชมเป็นหมู่คณะควรติดต่อล่วงหน้า                               
               สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม โทร. 0 3428 1655, 0 3435 1400 โทรสาร 0 3428 1655 หรือ http://naetc.eto.kps.ku.ac.th