คู่มือประชาชน

การจดทะเบียนรับรองบุตร

การจดทะเบียนรับรองบุตร ปฏิบัติได้ 3 วิธี คือ
            1. การจดทะเบียนรับรองบุตรในสำนักทะเบียน
            2. การจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียน
            3. การจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียนในท้องที่ห่างไกล
 
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
            หนังสือแสดงความยินยอมของบุตร
            หนังสือแสดงความยินยอมของมารดาของบุตร
 
ขั้นตอนในการติดต่อ
            บิดายื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตร ต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ กิ่งอำเภอหรือ สำนักทะเบียนเขต เด็กและมารดาเด็ก ต้องให้ความยินยอมในการจดทะเบียนทั้งสองคน ถ้าเด็กหรือมารดา เด็กคนใดคนหนึ่ง ไม่ให้ความยินยอมหรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ เช่น เด็กเป็นผู้เยาว์ไร้เดียงสา มารดาเด็กถึงแก่กรรม เป็นต้น การจดทะเบียนรับรองบุตรต้องมีคำพิพากษาของศาล