คู่มือประชาชน

การจดทะเบียนหย่า

การสิ้นสุดการสมรสมี 3 วิธี คือ
1. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตาย
2. การจดทะเบียนหย่า
3. ศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรส
 
การหย่า ปฏิบัติได้ 2 วิธี คือ
            1. การหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายกระทำได้ 2 วิธี คือ การจดทะเบียนหย่าในสำนักทะเบียน
            2. การจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน
 
การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล
เอกสารที่ใช้เพื่อการจดทะเบียนหย่า คือ
            - บัตรประจำตัวประชาชน
            - ใบสำคัญการสมรส
            - หนังสือหย่าหรือหนังสือสัญญาหย่า
 
การจดทะเบียนหย่า
ขั้นตอนในการติดต่อขอจดทะเบียนหย่า
    กรณีการจดทะเบียนหย่าในสำนักทะเบียน
     - คู่หย่าตกลงเรื่องทรัพย์สิน การปกครองบุตร หรือเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยทำเป็นหนังสือหย่า
     - คู่หย่ายื่นคำร้องพร้อมหนังสือหย่าต่อนายทะเบียน
 
    ในกรณีการจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน
     - คู่หย่าตกลงเรื่องทรัพย์สิน การปกครองบุตร หรือเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยทำเป็นหนังสือหย่า
     - คู่หย่าตกลงกันก่อนว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ยื่นคำร้องก่อนหลัง และแต่ละฝ่ายจะยื่นคำร้อง ณ
     - สำนักทะเบียนใด
     - คู่หย่ายื่นคำร้องพร้อมหนังสือหย่าต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนตามที่ได้ตกลงกัน
 
    กรณีหย่าโดยคำพิพากษาของศาล
     - หากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด คู่หย่าไม่ต้องจดทะเบียนหย่าอีก และหากให้คู่สมรสหย่าขาดจากกัน  โดยมีเงื่อนไขให้ไปจดทะเบียนการหย่าต่อนายทะเบียน การสมรสจึงจะสิ้นสุด