สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม

งานสถานสงเคราะห์คนชรา ให้บริการ

       1.รับผู้สูงอายุเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
       2.บริการผู้สูงอายุในชุมชน กรณีขาดแคลนอุปกรณ์ยังชีพ
       3.รับบริจาคเงิน/สิ่งของเพื่อผู้สูงอายุ ติดต่อขอรับบริการโดยตรง ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม โทร.0-3425-5102, 0-3421-9026

 
สถานสงเคราะห์คนชรายินดีให้บริการประชาชนในวันเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ(ตั้งแต่เวลา 16.30 น. - 19.00 น.) วันหยุดราชการ(ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30)