โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด

 อำเภอเมือง

4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบางกระทึก
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนผัก ตำบลบ้านใหม่
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามพราน ตำบลสามพราน
7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองจินดา ตำบลคลองจินดา
8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลคลองจินดา
9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบางเตย

 อำเภอกำแพงแสน

10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเขมร ตำบลทุ่งลูกนก
11.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลห้วยหมอนทอง
12.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทุ่งขวาง
13.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระพัง ตำบลดอนข่อย
14.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพงกลาง ตำบลสระสี่มุม
15.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกร่าง ตำบลทุ่งลูกนก
16.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลวังน้ำเขียว

  อำเภอนครชัยศรี

 อำเภอบางเลน

22.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลไผ่หูช้าง
23.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบางระกำ
24.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนราภิรมย์ ตำบลนราภิรมย์
25.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองห่อ ตำบลหินมูล
26.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทรายลาว ตำบลดอนตูม
27.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแรด ตำบลบางปลา
28.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบางภาษี
29.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบัวปากท่า
30.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรงาม ตำบลไทรงาม
31.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลลำพญา
32.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบางเลน
33.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบางหลวง


สอบถาม