คลินิกเซ็นเตอร์

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 3 /2549
วัตถุประสงค์หลัก3ข้อ ในการจัดตั้ง ศูนย์เครือข่ายฯ Clinic center ได้แก่
โครงสร้างศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (Clinic Center) องค์การบริหารงานส่วนจังหวัดนครปฐม