ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2017-03-17]ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดระบบดิจิตอล จำนวน 2 ชุดๆ ละ 13 จุด พร้อมติดตั้งบริเวณสถานสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม และสถานสงเคราะหคนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
[2017-03-17]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบางพระ หมู่ที่ 4 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี
[2017-03-16]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองบางปลาก่าย หมู่ที่ 5 ต.วังเย็น เชื่อมต่อ ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม
[2017-03-16]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0055 วัดปลักไม้ลาย-วัดกำแพงแสน ต.ทุ่งขวาง, ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน
[2017-03-14]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่าน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 ต.หินมูล อ.บางเลน
[2017-03-13]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 29/2560 โครงการจ้าเงหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชัยขันธ์ หมู่ที่ 2,3 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล เชื่อมต่อ ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี
[2017-03-09]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม
[2017-03-09]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนน หมู่ที่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน
[2017-03-09]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองบางแก้ว หมู่ที่ 1 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี
[2017-03-07]ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
[2017-03-06]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 28/2560 งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวงพาด-ดอนมะขามเทศ หมู่ที่ 4 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต.คลองจินดา อ.สามพราน
[2017-03-02]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 27/2560 การจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9,11 ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน
[2017-03-01]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 24/2560 การจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 10 ต.สระกะเทียม เชื่อมต่อ ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม
[2017-02-28]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 25/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน
[2017-02-27]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 26/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ สายหมู่ที่ 6,7,8 ต.สระพัฒนา เชื่อมต่อ ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน
[2017-02-27]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองลำรางลาดโสน หมู่ที่ 4,5 ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน เชื่อมต่อ ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน
[2017-02-27]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. 0024 บ้านบางไผ่นารถ-บ้านคลองหม่อมแช่ม ต.บางไทรป่า, ต.ไทรงาม, ต.บางภาษี อ.บางเลน
[2017-02-27]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0007 บ้านคลองญี่ปุ่นใต้-บ้านบางไทร ต.ไทรงาม, ต.นิลเพชร อ.บางเลน
[2017-02-27]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอริยะ 9 หมู่ที่ 7 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล เชื่อมต่อ ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน
[2017-02-27]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน 1 ขวา 8 ขวา 5 ซ้าย หมู่ที่ 4,5,6,7 ต.ลำพยา เชื่อมต่อ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม
[2017-02-22]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 23/2560 การจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 11 ต.ทัพหลวง เชื่อมต่อ ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
347
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11479
ผู้เข้าชมทั้งหมด
809572
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม