โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  สำนักงานเลขานุการ  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองการเจ้าหน้าที่  |  กองสาธารณสุข  |  โครงสร้างส่วนราชการ  |  โครงสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด  |  โครงสร้างผู้บริหาร  |  โครงสร้างฝ่ายการเมือง
สำนักปลัด อบจ.
นางแสงเดือน หลักแดน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
นายธีรศานต์ ฉันธรอาภรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวใกล้รุ่ง กองแก้ว
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางสาวพัฑฒิดา ปัญญาเลิศ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายพุทธมานนท์ มะณีรัตน์
นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นางสุปราณี นาเก่า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางพิมพ์พิศา สุวรรณเนตร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวภีญดา สามเพชรเจริญ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นายพุทธมานนท์ มะณีรัตน์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางพลอยปภัส ครุณาสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวลาวัลย์ ชาวสวนงาม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวภัทรพรรณ วีระอมรกุล
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ
นางสาวชญาภา ธนาวัฒนโสภณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาววงเดือน ปัสสี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวกรวรรณ สุริยาวงษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวจิราพร ตันธนะชัย
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชำนาญงาน
นายเทอดศักดิ์ ปั้นทรัพย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
จ่าสิบเอก ไกรสร ภู่ทองคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายคำรณ อ้นอินทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายกฤษฏิภูมิ โพธิดารา
นิติกรปฏิบัติการ
นางชนิดาภา โชคอำนวย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวอมรรัตน์ อินนา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สอบถาม