อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  กองกิจการสภาฯ  |  กองแผน และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน
นายณรงค์  มั่นศรีจันทร์ : หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
นายณรงค์ มั่นศรีจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
นางสาวใกล้รุ่ง กองแก้ว : หน.ฝ่ายพัฒนาสังคม
นางสาวใกล้รุ่ง กองแก้ว
หน.ฝ่ายพัฒนาสังคม
นางสาวพัฑฒิดา ปัญญาเลิศ : หน.ฝ่ายส่งเสริมกีฬาฯ
นางสาวพัฑฒิดา ปัญญาเลิศ
หน.ฝ่ายส่งเสริมกีฬาฯ
นางสาวสุริยงค์ เพิ่มนาม  : หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวสุริยงค์ เพิ่มนาม
หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายธีรศานต์ ฉันธรอาภรณ์ : หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายธีรศานต์ ฉันธรอาภรณ์
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสุปราณี นาเก่า : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางสุปราณี นาเก่า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นายสันติ ทรัพย์สมบูรณ์ : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสันติ ทรัพย์สมบูรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวเพียงพิศ โบสิทธิพิเชฎฐ์ : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวเพียงพิศ โบสิทธิพิเชฎฐ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวนุศรา ถึงสุข : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวนุศรา ถึงสุข
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวพินทิพย์ ไขประภาย : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวพินทิพย์ ไขประภาย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางเบญญาภา สุวรรณเนตร์ : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางเบญญาภา สุวรรณเนตร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพัชญ์สิตา กุลวรศักดิ์ศิริ : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพัชญ์สิตา กุลวรศักดิ์ศิริ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายคำรณ อ้นอินทร์ : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายคำรณ อ้นอินทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวอมรรัตน์ อินนา : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวอมรรัตน์ อินนา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวลาวัลย์ ชาวสวนงาม : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวลาวัลย์ ชาวสวนงาม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกรวรรณ สุริยาวงษ์ : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกรวรรณ สุริยาวงษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายพุทธมานนท์ มะณีรัตน์ : นิติกรชำนาญการ
นายพุทธมานนท์ มะณีรัตน์
นิติกรชำนาญการ
นางวรนาถ วัตรเอก : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางวรนาถ วัตรเอก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายเทอดศักดิ์ ปั้นทรัพย์ : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายเทอดศักดิ์ ปั้นทรัพย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาววงเดือน ปัสสี : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาววงเดือน ปัสสี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวภีญดา สามเพชรเจริญ : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวภีญดา สามเพชรเจริญ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวประวีณา อินทรวงศ์ : พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
นางสาวประวีณา อินทรวงศ์
พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
นางสาวนิตยา ศรียฤทธิ์ : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวนิตยา ศรียฤทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายกฤษฏฺิภูมิ โพธิดารา : นิติกรปฏิบัติการ
นายกฤษฏฺิภูมิ โพธิดารา
นิติกรปฏิบัติการ
นางพลอยปภัส ครุณาสวัสดิ์  : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางพลอยปภัส ครุณาสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ