ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
โครงสร้างองค์กร
 
คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  กองกิจการสภาฯ  |  กองแผน และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน
นายณรงค์  มั่นศรีจันทร์ : หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
นายณรงค์ มั่นศรีจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
นางสาวใกล้รุ่ง กองแก้ว : หน.ฝ่ายพัฒนาสังคม
นางสาวใกล้รุ่ง กองแก้ว
หน.ฝ่ายพัฒนาสังคม
นางสาวพัฑฒิดา ปัญญาเลิศ : หน.ฝ่ายส่งเสริมกีฬาฯ
นางสาวพัฑฒิดา ปัญญาเลิศ
หน.ฝ่ายส่งเสริมกีฬาฯ
นางสาวสุริยงค์ เพิ่มนาม  : หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวสุริยงค์ เพิ่มนาม
หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายธีรศานต์ ฉันธรอาภรณ์ : หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายธีรศานต์ ฉันธรอาภรณ์
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสุปราณี นาเก่า : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางสุปราณี นาเก่า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นายสันติ ทรัพย์สมบูรณ์ : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสันติ ทรัพย์สมบูรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวเพียงพิศ โบสิทธิพิเชฎฐ์ : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวเพียงพิศ โบสิทธิพิเชฎฐ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวนุศรา ถึงสุข : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวนุศรา ถึงสุข
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวพินทิพย์ ไขประภาย : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวพินทิพย์ ไขประภาย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางเบญญาภา สุวรรณเนตร์ : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางเบญญาภา สุวรรณเนตร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพัชญ์สิตา กุลวรศักดิ์ศิริ : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพัชญ์สิตา กุลวรศักดิ์ศิริ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายคำรณ อ้นอินทร์ : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายคำรณ อ้นอินทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวอมรรัตน์ อินนา : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวอมรรัตน์ อินนา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวลาวัลย์ ชาวสวนงาม : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวลาวัลย์ ชาวสวนงาม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกรวรรณ สุริยาวงษ์ : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกรวรรณ สุริยาวงษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายพุทธมานนท์ มะณีรัตน์ : นิติกรชำนาญการ
นายพุทธมานนท์ มะณีรัตน์
นิติกรชำนาญการ
นางวรนาถ วัตรเอก : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางวรนาถ วัตรเอก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายเทอดศักดิ์ ปั้นทรัพย์ : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายเทอดศักดิ์ ปั้นทรัพย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาววงเดือน ปัสสี : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาววงเดือน ปัสสี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวภีญดา สามเพชรเจริญ : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวภีญดา สามเพชรเจริญ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นายสำราญ ปัทมคัมภ์ : เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นายสำราญ ปัทมคัมภ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางสาวประวีณา อินทรวงศ์ : พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
นางสาวประวีณา อินทรวงศ์
พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
นายบุญชัย ใช้บางยาง  : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายบุญชัย ใช้บางยาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนิตยา ศรียฤทธิ์ : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวนิตยา ศรียฤทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
7
ผู้เข้าชมวันนี้
320
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11206
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1003857
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม