โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  สำนักงานเลขานุการ  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองการเจ้าหน้าที่  |  กองสาธารณสุข  |  โครงสร้างส่วนราชการ  |  โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม
นายรัชกฤต แก้วพิจิตร
เขต ๑
ดาบตำรวจ ประกิจ แสงเพลิง
เขต ๒
นายวิชาญ พรหมเอียด
เขต ๓
นายอนันต์ นิ่มปุญญกำพงษ์
เขต ๔
นายเอกภพ แพรอัตถ์
เขต ๖
นายธเนศ โชครัศมีศิริ
เขต ๗
นายอภินันท์ ศิริรังษี
เขต ๘
นายอภินพ วิภากูล
เขต ๙
สอบถาม