อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  กองกิจการสภาฯ  |  กองแผน และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน
พ.ต.ท.ชาญ  ใจเย็น : เขต ๑
พ.ต.ท.ชาญ ใจเย็น
เขต ๑
นายสมพงษ์ ปิยนันท์จรัสศรี : เขต ๒
นายสมพงษ์ ปิยนันท์จรัสศรี
เขต ๒
นายสุรพงศ์ นิ่มปุญญกำพงษ์ : เขต ๔
นายสุรพงศ์ นิ่มปุญญกำพงษ์
เขต ๔
นายชัยยศ บุญยงค์ : เขต ๕
นายชัยยศ บุญยงค์
เขต ๕
นายสุเทพ บุญนิยม : เขต ๖
นายสุเทพ บุญนิยม
เขต ๖
นายสมศักดิ์ โตศรีพลับ : เขต ๗
นายสมศักดิ์ โตศรีพลับ
เขต ๗
นายอภินันท์  ศิริรังษี  : เขต ๘
นายอภินันท์ ศิริรังษี
เขต ๘
นายแมน  มุ้ยมี : เขต ๙
นายแมน มุ้ยมี
เขต ๙