อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  กองกิจการสภาฯ  |  กองแผน และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน
นางเสาวลักษณ์ ลี้เจริญ : ผอ.กองคลัง
นางเสาวลักษณ์ ลี้เจริญ
ผอ.กองคลัง
นางสาวสุวรรณี ภู่สกุล : หัวหน้าฝ่ายเร่งรัด และจัดเก็บรายได้
นางสาวสุวรรณี ภู่สกุล
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัด และจัดเก็บรายได้
นางวรารัตน์ นิลหยก : หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางวรารัตน์ นิลหยก
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางสาวอาภรณ์ เพชรสงค์  : หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาวอาภรณ์ เพชรสงค์
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาวพรทิพย์ พจน์สมพงส์ : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์ พจน์สมพงส์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางแสงแข มลิวัลย์ : นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางแสงแข มลิวัลย์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวจิตลดา สันโดด : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวจิตลดา สันโดด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางจันทอง น้ำทับทิมทอง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางจันทอง น้ำทับทิมทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสุนิสา จันทราสกุล : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสุนิสา จันทราสกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวบุญเรือน จำเนียร : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวบุญเรือน จำเนียร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววันดี ลาภวิไล : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาววันดี ลาภวิไล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางพีรยา สุภาวะ : เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
นางพีรยา สุภาวะ
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
นางปราณี รามัญอุดม : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางปราณี รามัญอุดม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางมุจลินท์ โพธิ์สัตย์ : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางมุจลินท์ โพธิ์สัตย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางพิมพ์พรรณ บุญยงค์ : เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
นางพิมพ์พรรณ บุญยงค์
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
นางชุติกาญจน์ นามาบ : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางชุติกาญจน์ นามาบ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางมลธิรา รอดรักษาทรัพย์ : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางมลธิรา รอดรักษาทรัพย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวดรุณี สุขรา  : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวดรุณี สุขรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวปิ่นหทัย โพธิ์ชุ่ม : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวปิ่นหทัย โพธิ์ชุ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวเสาวลักษณ์ สระศรีสม  : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวเสาวลักษณ์ สระศรีสม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายบริพัตร ศรีบุญเรือง  : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายบริพัตร ศรีบุญเรือง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวปุณยนุช ตะลุ่มพุก  : เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
นางสาวปุณยนุช ตะลุ่มพุก
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
นางสาวสกุณา อบเทียน  : เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
นางสาวสกุณา อบเทียน
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
นายอาษา สวัสดี  : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายอาษา สวัสดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ