ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
โครงสร้างองค์กร
 
คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  กองกิจการสภาฯ  |  กองแผน และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน
นางเสาวลักษณ์ ลี้เจริญ : ผอ.กองคลัง
นางเสาวลักษณ์ ลี้เจริญ
ผอ.กองคลัง
นางสาวสุวรรณี ภู่สกุล : หัวหน้าฝ่ายเร่งรัด และจัดเก็บรายได้
นางสาวสุวรรณี ภู่สกุล
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัด และจัดเก็บรายได้
นางวรารัตน์ นิลหยก : หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางวรารัตน์ นิลหยก
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางสาวพรทิพย์ พจน์สมพงส์ : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์ พจน์สมพงส์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางแสงแข มลิวัลย์ : นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางแสงแข มลิวัลย์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวอาภรณ์ เพชรสงค์  : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวอาภรณ์ เพชรสงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวจิตลดา สันโดด : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวจิตลดา สันโดด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางจันทอง น้ำทับทิมทอง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางจันทอง น้ำทับทิมทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสุนิสา จันทราสกุล : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสุนิสา จันทราสกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวบุญเรือน จำเนียร : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวบุญเรือน จำเนียร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววันดี ลาภวิไล : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาววันดี ลาภวิไล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางพีรยา สุภาวะ : เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
นางพีรยา สุภาวะ
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
นางปราณี รามัญอุดม : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางปราณี รามัญอุดม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางมุจลินท์ โพธิ์สัตย์ : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางมุจลินท์ โพธิ์สัตย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางพิมพ์พรรณ บุญยงค์ : เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
นางพิมพ์พรรณ บุญยงค์
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
นางชุติกาญจน์ นามาบ : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางชุติกาญจน์ นามาบ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางมลธิรา รอดรักษาทรัพย์ : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางมลธิรา รอดรักษาทรัพย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวปิ่นหทัย โพธิ์ชุ่ม : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวปิ่นหทัย โพธิ์ชุ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวเสาวลักษณ์ สระศรีสม  : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวเสาวลักษณ์ สระศรีสม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายบริพัตร ศรีบุญเรือง  : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายบริพัตร ศรีบุญเรือง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
8
ผู้เข้าชมวันนี้
311
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11638
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1004289
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม