โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  สำนักงานเลขานุการ  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองการเจ้าหน้าที่  |  กองสาธารณสุข  |  โครงสร้างส่วนราชการ  |  โครงสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด  |  โครงสร้างผู้บริหาร  |  โครงสร้างฝ่ายการเมือง
กองคลัง
นางสาวอาภรณ์ เพชรสงค์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอาภรณ์ เพชรสงค์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางปราณี รามัญอุดม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
-
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
นางสาวสมพิศ กังละมัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์ พจน์สมพงส์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางแสงแข มลิวัลย์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวจิตลดา สันโดด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวณัฐพัชร์ สุขรา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสุรีมาศ นุชถาวร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวชุติกาญจน์ กรแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวมลธิรา รอดรักษาทรัพย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสุนิสา จันทราสกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวฐิติพร แสงจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวกนกวรรณ ภู่สกุล
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
นางสาวสุณิสา นาคปาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายศิวกร ปลอดเถาว์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวอาภัสรา ดอนเจดีย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวมุจลินท์ โพธิ์สัตย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สอบถาม