โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  สำนักงานเลขานุการ  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองการเจ้าหน้าที่  |  กองสาธารณสุข  |  โครงสร้างส่วนราชการ  |  โครงสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด  |  โครงสร้างผู้บริหาร  |  โครงสร้างฝ่ายการเมือง
กองสาธารณสุข
นางนิยม เต่าทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
นางสาวลาวัลย์ ชาวสวนงาม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวเสาวรส มานะจินดานนท์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นายณัชพล ผกานนท์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายพิพัฒน์ ผดุงกิจ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางเจนจิรา บุญวิเซ็นต์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวเสาวณีย์ พรหมรัตน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สิบเอกพินิจ ดียา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าที่ร้อยตำรวจโทถาวร ร่มโพธิ์ทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สอบถาม