อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  กองกิจการสภาฯ  |  กองแผน และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน
นายณรงค์ มั่นศรีจันทร์  : หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
นายณรงค์ มั่นศรีจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
นางสาวใกล้รุ่ง กองแก้ว : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
นางสาวใกล้รุ่ง กองแก้ว
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
นางสาวประวีณา อินทรวงศ์ : พยาบาลเทคนิคขำนาญงาน
นางสาวประวีณา อินทรวงศ์
พยาบาลเทคนิคขำนาญงาน
นางสาวพินทิพย์ ไขประภาย : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวพินทิพย์ ไขประภาย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายสมยศ จำดวง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสมยศ จำดวง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวผ่องพรรณ แช่มเพชร : นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
นางสาวผ่องพรรณ แช่มเพชร
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
นางสาวฐิติพร งาสว่าง : นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
นางสาวฐิติพร งาสว่าง
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
 นางสาวศศิธร สอนงาม : เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นางสาวศศิธร สอนงาม
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน