โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  สำนักงานเลขานุการ  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองการเจ้าหน้าที่  |  กองสาธารณสุข  |  โครงสร้างส่วนราชการ  |  โครงสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด  |  โครงสร้างผู้บริหาร  |  โครงสร้างฝ่ายการเมือง
กองช่าง
นายจีรพันธ์ ธรรมาภิมุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายณัฐดล สวัสดี
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
นายรังสรรค์ ศุภมาสหิรัญ
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
นายบรรจง จันทศิลา
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
นายธนวัฒน์ สุดสวาท
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
เรืออากาศโทถิรวุฒ เทียนอิ่ม
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายอัคคพล บริสุทธิ์
นายช่างโยธาอาวุโส
นายเอกพล พ่วงทรัพย์สิน
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
นายธนวัฒน์ สุดสวาท
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายโกจนาท บุญเทียม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสถิตย์ ต้นสกุล
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางพรรัตน์ เอี่ยมหลี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกฤษณา วงษ์ขนิต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสาคร โลหะเจริญ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายเจษฎากรธณ์ ทรัพย์สุดาวงศ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายทศพร ภูไทย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายทวีศักดิ์ ทิพย์สีนวล
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายชานนท์ รัตนมีโชคชัย
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายอดิศักดิ์ เนาวรัตน์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายธำรงค์ ยกกลิ่น
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวเหรียญไทย อาจวิชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายก้องพัฒน์ ก้องสมุท
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายดำริ บุญศรี
นายช่างโยธาอาวุโส
นายวรัญชัย ฟุ้งขจร
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
สอบถาม