อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  กองกิจการสภาฯ  |  กองแผน และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน
นายนิวัฒน์ อ่ำหนองโพ : ผอ.กองช่าง
นายนิวัฒน์ อ่ำหนองโพ
ผอ.กองช่าง
นายจีรพันธ์ ธรรมาภิมุข : หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
นายจีรพันธ์ ธรรมาภิมุข
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
นายณัฐดล สวัสดี : หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
นายณัฐดล สวัสดี
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
นายนิวัฒน์ อ่ำหนองโพ : รก.หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
นายนิวัฒน์ อ่ำหนองโพ
รก.หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
นายบรรจง จันทศิลา : หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
นายบรรจง จันทศิลา
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
นายอัคคพล บริสุทธิ์ : นายช่างโยธาอาวุโส
นายอัคคพล บริสุทธิ์
นายช่างโยธาอาวุโส
นายรังสรรค์ ศุภมาสหิรัญ : นายช่างโยธาอาวุโส
นายรังสรรค์ ศุภมาสหิรัญ
นายช่างโยธาอาวุโส
นายยุทธยา เทียนเครือ  : นายช่างโยธาอาวุโส
นายยุทธยา เทียนเครือ
นายช่างโยธาอาวุโส
นางสาวฐิตินันท์ ศุภนาค  : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวฐิตินันท์ ศุภนาค
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสถิตย์ ต้นสกุล : นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสถิตย์ ต้นสกุล
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายวรัญชัย ฟุ้งขจร : นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
นายวรัญชัย ฟุ้งขจร
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
นายธำรงค์ ยกกลิ่น  : นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายธำรงค์ ยกกลิ่น
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสาคร โลหะเจริญ  : นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสาคร โลหะเจริญ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายก้องพัฒน์ ก้องสมุท : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายก้องพัฒน์ ก้องสมุท
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายทวีศักดิ์ ทิพย์สีนวล : นายช่างโยธาปฏิบัติการ
นายทวีศักดิ์ ทิพย์สีนวล
นายช่างโยธาปฏิบัติการ
นายเอกพล พ่วงทรัพย์สิน  : นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
นายเอกพล พ่วงทรัพย์สิน
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
นางสาวช่อผกา โถแก้ว : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวช่อผกา โถแก้ว
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นายนครินทร์ โชชัญยะ  : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายนครินทร์ โชชัญยะ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นางสาวกฤษณา วงษ์ขนิต  : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกฤษณา วงษ์ขนิต
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 นายธนวัฒน์ สุดสวาท  : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายธนวัฒน์ สุดสวาท
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายอธิคุณ พูนขวัญ  : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายอธิคุณ พูนขวัญ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายอดิศักดิ์ เนาวรัตน์ : นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
นายอดิศักดิ์ เนาวรัตน์
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน