โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  สำนักงานเลขานุการ  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองการเจ้าหน้าที่  |  กองสาธารณสุข  |  โครงสร้างส่วนราชการ  |  โครงสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด  |  โครงสร้างผู้บริหาร
กองการเจ้าหน้าที่
นางสาวสุริยงค์ เพิ่มนาม
หน.ฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ รักษาราชการแทน ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
นางสาวสุริยงค์ เพิ่มนาม
หัวหน้าฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ
นายชัยเดช แสงทองฟ้า
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
นางสาวพัฑฒิดา ปัญญาเลิศ
หน.ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทน หน.ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคคล
นางสาวนุศรา ถึงสุข
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายศิวณัฐ สอนคุณ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวเพียงพิศ โบสิทธิพิเชฎฐ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสันติ ทรัพย์สมบูรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวนิตยา ศรียฤทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาววิยะดา แก้วสุพรรณ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวมัชริญ ศรีวิลัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวชลาลัย วัดเพ็ชร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สอบถาม