อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  กองกิจการสภาฯ  |  กองแผน และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน
นายสมศักดิ์ โตศรีพลับ : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายสมศักดิ์ โตศรีพลับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายชัชวาล บุญอำไพ  : รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายชัชวาล บุญอำไพ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 นายแมน มุ้ยมี  : รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายแมน มุ้ยมี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางแสงเดือน  หลักแดน : เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นางแสงเดือน หลักแดน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม