อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  กองกิจการสภาฯ  |  กองแผน และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน
นายทรงพล ชูศิลป์กุล : เขต ๑
นายทรงพล ชูศิลป์กุล
เขต ๑
นายธนพันธ์  โชคดำรงสุข : เขต ๒
นายธนพันธ์ โชคดำรงสุข
เขต ๒
 นายประดิษฐ์ ศรีสุขจร : เขต ๓
นายประดิษฐ์ ศรีสุขจร
เขต ๓
นายบัณฑิต เล้าอรุณ : เขต ๔
นายบัณฑิต เล้าอรุณ
เขต ๔