โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  สำนักงานเลขานุการ  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองการเจ้าหน้าที่  |  กองสาธารณสุข  |  โครงสร้างส่วนราชการ  |  โครงสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด  |  โครงสร้างผู้บริหาร  |  โครงสร้างฝ่ายการเมือง
สำนักงานเลขานุการ
นางแสงเดือน หลักแดน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
น.ส.รจเรศ สุริยาวงษ์
หัวหน้าฝ่ายการประชุม
น.ส.รจเรศ สุริยาวงษ์
หัวหน้าฝ่ายการประชุม รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
นางสาวกรณิศ ศรีกิตติกาญจน์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
น.ส.ยิ่งลักษณ์ โศภณพิมลศิริ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
น.ส.ศรัณยา พิทักษ์ภากร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
น.ส.วิภาวี ธรรมศิริพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวรุสนันท์ ป้อมศักดา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางสาวนุชนารถ สุขสำราญ
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
นางสาวณภัสสรณ์ สุขสวัสดิ์
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
สอบถาม