อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  กองกิจการสภาฯ  |  กองแผน และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน
นางแสงเดือน หลักแดน : ผอ.กองกิจการสภา อบจ.
นางแสงเดือน หลักแดน
ผอ.กองกิจการสภา อบจ.
น.ส.รจเรศ สุริยาวงษ์ : หัวหน้าฝ่ายการประชุม
น.ส.รจเรศ สุริยาวงษ์
หัวหน้าฝ่ายการประชุม
นายมาโนช ปิยนันท์จรัสศรี : หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ
นายมาโนช ปิยนันท์จรัสศรี
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ
นางวิลาวัณย์ อินทสุวรรณ์  : หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ.
นางวิลาวัณย์ อินทสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ.
นางสาวยิ่งลักษณ์ โศภณพิมลศิริ : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวยิ่งลักษณ์ โศภณพิมลศิริ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายเทพพิทักษ์ มั่นกันนาน : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายเทพพิทักษ์ มั่นกันนาน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ