อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  กองกิจการสภาฯ  |  กองแผน และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน
นายอนุสรณ์ บุญกวิน : ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายอนุสรณ์ บุญกวิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายเทียมจิตร ฉิ่งทองคำ : รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายเทียมจิตร ฉิ่งทองคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางนิลุบล เดชเกตุ : รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางนิลุบล เดชเกตุ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางสาวปทุมมาศ กมลเวช : รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางสาวปทุมมาศ กมลเวช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายณรงค์ มั่นศรีจันทร์ : หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
นายณรงค์ มั่นศรีจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
นายนิวัฒน์ อ่ำหนองโพ  : รก.ผอ.กองช่าง
นายนิวัฒน์ อ่ำหนองโพ
รก.ผอ.กองช่าง
นางแสงเดือน  หลักแดน : ผอ.กองกิจการสภา อบจ.
นางแสงเดือน หลักแดน
ผอ.กองกิจการสภา อบจ.
นางนิลุบล เดชเกตุ : รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ผอ.กองแผน และงบประมาณ
นางนิลุบล เดชเกตุ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ผอ.กองแผน และงบประมาณ
นางเสาวลักษณ์ ลี้เจริญ : ผอ.กองคลัง
นางเสาวลักษณ์ ลี้เจริญ
ผอ.กองคลัง
นางวาสนา ทวีนุช : ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
นางวาสนา ทวีนุช
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
นางสาวปทุมมาศ กมลเวช  : รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
นางสาวปทุมมาศ กมลเวช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ