โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  สำนักงานเลขานุการ  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองการเจ้าหน้าที่  |  กองสาธารณสุข  |  โครงสร้างส่วนราชการ  |  โครงสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด  |  โครงสร้างผู้บริหาร  |  โครงสร้างฝ่ายการเมือง
หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวปทุมมาศ กมลเวช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัด อบจ.
ติดต่อ 0-3496-0823 ต่อ 411
นางนิยม เต่าทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ติดต่อ 0-3496-0824 ต่อ 416
นางแสงเดือน หลักแดน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รก.หน.สำนักปลัด อบจ.
ติดต่อ 0-3496-0821 ต่อ 111
นางแสงเดือน หลักแดน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ติดต่อ 0-3496-0808 ต่อ 302
นางอรอุมา สุธาทรัพย์
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ติดต่อ 0-3496-0817 ต่อ 405
นางสาวอาภรณ์ เพชรสงค์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
ติดต่อ 0-3496-0815 ต่อ 211
นายจีรพันธ์ ธรรมาภิมุข
ผอ.กองช่าง
ติดต่อ 0-3496-0811 ต่อ 102
นางจันทร์เพ็ญ อุ่นนา
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ติดต่อ 0-3496-0812 ต่อ 410
นางจารุวรรณ วรรณา
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
ติดต่อ 0-3496-0822 ต่อ 415
นางสาวสุริยงค์ เพิ่มนาม
หน.ฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ รักษาราชการแทน ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
ติดต่อ 0-3496-0818 ต่อ 117
นางสาวสุภาวดี เก้าลิ้ม
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข
สอบถาม