อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  กองกิจการสภาฯ  |  กองแผน และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน
นายวิเชต  จำปาทอง : เขต ๑
นายวิเชต จำปาทอง
เขต ๑
นายชัชวาล บุญอำไพ : เขต ๒
นายชัชวาล บุญอำไพ
เขต ๒
นายบุญส่ง นัดสูงวงศ์ : เขต ๓
นายบุญส่ง นัดสูงวงศ์
เขต ๓
นายสังเวียน นัดสูงวงศ์ : เขต ๔
นายสังเวียน นัดสูงวงศ์
เขต ๔