อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  กองกิจการสภาฯ  |  กองแผน และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน
นายมะเนตร  โคจริยาวัฒน์ : เขต ๓
นายมะเนตร โคจริยาวัฒน์
เขต ๓
นายสำเริง  บุญอรุณรักษา : เขต ๔
นายสำเริง บุญอรุณรักษา
เขต ๔
นายจักรกฤษณ์ สงประชา : เขต ๕
นายจักรกฤษณ์ สงประชา
เขต ๕
นายทองดี มิ่งขวัญ : เขต ๗
นายทองดี มิ่งขวัญ
เขต ๗