อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  กองกิจการสภาฯ  |  กองแผน และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน
นางนิลุบล เดชเกตุ : รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ผอ.กองแผน และงบประมาณ
นางนิลุบล เดชเกตุ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ผอ.กองแผน และงบประมาณ
นางสาวเสาวลักษณ์ แสงนิ่ม : หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตาม
นางสาวเสาวลักษณ์ แสงนิ่ม
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตาม
นางอรอุมา สุธาทรัพย์ : หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นางอรอุมา สุธาทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นางสาวผกาทิพย์ นวลจันทร์  : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวผกาทิพย์ นวลจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวจุฑามาศ นคราพานิช : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวจุฑามาศ นคราพานิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอรุณศรี อำนาจวสุสิน : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอรุณศรี อำนาจวสุสิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นางสาวณัฐิยา พูนวัฒนชัย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวณัฐิยา พูนวัฒนชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ