โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  สำนักงานเลขานุการ  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองการเจ้าหน้าที่  |  กองสาธารณสุข  |  โครงสร้างส่วนราชการ  |  โครงสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด  |  โครงสร้างผู้บริหาร  |  โครงสร้างฝ่ายการเมือง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางอรอุมา สุธาทรัพย์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาวอรุณศรี อำนาจวสุสิน
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
นางสาวจุฑามาศ นคราพานิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
-
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
นางสาวผกาทิพย์ นวลจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวจุฑามาศ นคราพานิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุรัชญา สีหะวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวกมลรัตน์ เทียนธนะวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวพนิดา อ่วมเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวณัฐิยา พูนวัฒนชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวณรัชช์อร โรจนมณีศิลป์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายณัฐพงศ์ เพชร์ฤทธิ์
นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
นางวรัสนันท์ หิมาลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางรัชเกล้า นนทะวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สอบถาม