กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 กองแผนและงบประมาณ อบจ.นครปฐม จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการของ อบจ.นครปฐม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม
วันเสาร์ที่​ 3 ตุลาคม​ 2563​ อบจ.​นครปฐม​ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ​ ท่านสุรศักดิ์​ เจริญศิริโชติ​ ที่มาดำรงตำแหน่ง​ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม​  และท่านวราภรณ์​ เจริญศิริโชติ​ ที่มาดำรงตำแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 อบจ.นครปฐม จัดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม อบจ.นครปฐม และได้มอบโล่เกียรติคุณบุคคลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แก่ นางจันทอง น้ำทับทิมทอง
ระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  ดำเนินการฉีดพ่นสารกำจัดยุงลายชนิดละอองฝอย และชนิดหมอกควัน ภายในบริเวณหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
 
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 อบจ.นครปฐม ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ซึ่งมารับฟังการบรรยายสรุปและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อบจ.นครปฐม
ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อสม. และ เจ้าหน้าที่ รพสต.ลานตากฟ้า ดำเนินการฉีดพ่นสารกำจัดยุงลายชนิดละอองฝอย และชนิดหมอกควัน ภายในชุมชนบริเวณตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี เพื่อให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยจากยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก 
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 อบจ.นครปฐม จัดประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของ อบจ.นครปฐม เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของ อบจ.นครปฐม ตลอดจนติดตามปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานของโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ และรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน ณ อบต.สระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
 
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 อบจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 อบจ.นครปฐม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม จำนวน 170 ท่าน

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 อบจ.นครปฐม จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม อบจ.นครปฐม
วันที่ 14 กันยายน 2563 สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยจรเข้ และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลห้วยจรเข้ จำนวน 11 ราย 
วันที่ 8 และ 11 กันยายน 2563 สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดธรรมศาลาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นสำโรง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลธรรมศาลา จำนวน 14 ราย 

       วันศุกร์ที่ 11กันยายน 2563 อบจ.นครปฐม จัดกิจกรรม big cleaning week  โดยเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน อบจ.นครปฐม และบริเวณสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และมีการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 อบจ.นครปฐม จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม อบจ.นครปฐม
วันศุกร์ที่  28  สิงหาคม 2563 อบจ.นครปฐมเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ (Video Conference) ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วุฒิสภาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
วันจันทร์ที่  24  สิงหาคม  2563 อบจ.นครปฐม จัดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาบัญชีประสานโครงการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2561 – 2565)  ที่ประสงค์จะเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ณ  ห้องประชุมชั้น  3  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 อบจ.นครปฐม จัดโครงการธรรมะเพื่อผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มาสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ ให้เข้มแข็ง ทำให้การดำเนินชีวิตมีความสงบสุข
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 อบจ.นครปฐม จัดกิจกรรม big cleaning week โดยเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน อบจ.นครปฐม และบริเวณสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และมีการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายในบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ และรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน ณ วัดบัวหวั่น อ.บางเลน จ.นครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 อบจ.นครปฐม จัดการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณของ อบจ. ประจำปี 2563 ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมเรือนร่มเย็น  อบจ.นครปฐม เพื่อติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณของ อบจ.นครปฐม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

       วันจันทร์ที่ 10 ส.ค. 2563 อบจ.นครปฐม เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference ต่อคณะกรรมกาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สภาผู้แทน ราษฎร ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางและปริมณฑล ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 อบจ.นครปฐม จัดการประชุมคระกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของ อบจ.นครปฐม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3  อบจ.นครปฐม

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 18.30 น. อบจ.นครปฐม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม จากนั้นร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ มณฑลพิธีศาลากองอำนวยการ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

 
 
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. อบจ.นครปฐม เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดโครงการ "ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" ณ พระวิหารเทวสถิตย์ มูลนิธิสรรพราเชนทร์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์จิยากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรของแต่ละอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ เพื่อนำไปปล่อยสู่แหล่งน้ำในชุมชนต่อไป ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยปลัด อบจ., รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.นครปฐม, ประมงจังหวัดนครปฐม พร้อมข้าราชการในสังกัด
อบจ.นครปฐม ร่วมกับสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสามพราน จัดโครงการ สานฝัน ปันงาน สู่การสร้างอาชีพผู้สูงอายุ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการสำนักงานผู้สูงอายุอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

   วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น. อบจ.นครปฐม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม จากนั้นร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ มณฑลพิธีศาลากองอำนวยการ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

     วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. อบจ.นครปฐม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ มณฑลพิธีศาลากองอำนวยการ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

 
 
    วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.00 น. อบจ.นครปฐม เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
วันเสาร์ที่ 25 ก.ค. 2563 พลตำรวจโทฑลทัลห์ บุนนาค เป็นประธานกำกับดูแลจิตอาสาพัฒนาสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชบริพารในพระองค์ ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม และประชาชนจิตอาสา เป็นจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมการเก็บขยะ กิ่งไม้ เศษวัสดุ ลอกคูน้ำ รางระบายน้ำ ฉีดล้างพื้นลานและถนน ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ และตัดหญ้า ทั้งบริเวณภายในและภายนอกสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี
 
 

        วันเสาร์ที่ 25 ก.ค. 2563 ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีในครั้งนี้

วันเสาร์ที่ 25 ก.ค. 2563 พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชบริพารในพระองค์ ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม และประชาชนจิตอาสา เป็นจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมการเก็บขยะ กิ่งไม้ เศษวัสดุ ลอกคูน้ำ รางระบายน้ำ ฉีดล้างพื้นลานและถนน ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ และตัดหญ้า ทั้งบริเวณภายในและภายนอกสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม
 
 
วันเสาร์ที่ 25 ก.ค. 2563 คุณจันทนี ธนรักษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีในครั้งนี้
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 อบจ.นครปฐม ร่วมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 กองกิจการสภา อบจ.นครปฐม จัดการประชุมสภา อบจ. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ณ  ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

             อบจ.นครปฐมดำเนินการติดตั้งโคมไฟถนน LED ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2563 ณ สายทางและพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและลดอัตราความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ของประชาชนในการสัญจรไปมา 


องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
         วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 อบจ.นครปฐม จัดกิจกรรม big cleaning week  โดยเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน อบจ.นครปฐม และบริเวณสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และมีการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด อสม. และ เจ้าหน้าที่ รพสต.ท่าตลาด ดำเนินการฉีดพ่นสารกำจัดยุงลายชนิดละอองฝอย ภายในชุมชนบริเวณตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน เพื่อให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยจากยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยค่ะ
                 วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว อสม. และ เจ้าหน้าที่ รพสต.แหลมบัว ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในชุมชนบริเวณ หมู่ 7,8 ตำบลแหลมบัว และโรงเรียนวัดแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี เพื่อให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยจากยุง ลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยค่ะ
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง อบจ.นครปฐม จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย และการซ้อมดับเพลิงขั้นต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และลดความเสียหายอันเกิดจากอัคคีภัยเมื่อเกิดสถานการณ์จริง
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง อบจ.นครปฐม จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย และการซ้อมดับเพลิงขั้นต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และลดความเสียหายอันเกิดจากอัคคีภัยเมื่อเกิดสถานการณ์จริง
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์ ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในชุมชนบริเวณตำบลโคกพระเจดีย์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยจากยุงลายเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยค่ะ
วันศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 2563 อบจ.นครปฐม จัดกิจกรรม big cleaning week  โดยช่วงเช้ามีการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายงลาย บริเวณบ้านพักข้าราชการ อบจ. และศูนย์เครื่องจักรกล อบจ. และเวลา 15.30 น. เจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน อบจ.นครปฐม และบริเวณสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2563  เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่จาก รพสต.สนามจันทร์ ที่ได้เข้ามาบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้รับการสงเคราะห์ของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม รวมจำนวน 43 คน เพื่อเป็นการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการคัดกรองโรคติดต่ออื่นๆ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ จาก รพสต.สนามจันทร์ อย่างยิ่งค่ะ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17
สอบถาม